Lǐ Yùgāng (李玉剛)

Chinese opera singer.

e69d8ee78e89e5899b.jpg
Gender : Male
Birthday : 23rd of July, 1978

List of original songs :

Gānghǎo Yùjiàn Nǐ (剛好遇見你)
Qīngmíng Shàng Hé Tú (清明上河图)

Advertisements