万神纪

作曲:海鲜面
编曲:T-L-S
作词:邪叫教主
调校:纳兰寻风
混音、母带:Irecorder;胡多多
音乐总监:司鼓君
演唱:肥皂菌 // 星尘

Bilibili video link
http://www.bilibili.com/video/av8542373/index_1.html
(星尘 ver) https://www.bilibili.com/video/av8506694/index_1.html

吞吐间是云水泱泱
指尖上是尘土茫茫
我检点五千转飞光
太初混沌一双明目启张

持巨斧劈开这洪荒
开宇疆以叩问三皇
谁将我在琅环阁藏
二十四朝能纳多少篇章

天东有若木
钟山有赤龙衔烛
烧热华夏子民的五脏六腑
射金乌的箭
按在我的弓弦上
无垠霄汉不过英雄的瞭望

焉有火光 取星辰之辉来耀四方
尝百草 也豪饮大泽河渭汤汤
斩断鳌足 立天柱万仞以正玄黄
如今它 仍旧是我挺直的脊梁
鱼龙阵内 我金戈既出无人不降
一战死 留英魂常镇八方万邦
飞鸢为旗 齐迎我驾北斗星到场
中原九万顷须由我写下历纪第一章

访昆仑也涉西山淇
曾路过彩绘的画壁
或寻至碑铭的典籍
饮罢乾坤喉头犹有热气

常羊山拾一把干戚
九天上乘雾见玄女
骑红鲤在龙门游弋
造三千字道破一点天机

杜若含秋光
九歌一梦起湘江
它在华夏子民血脉中流长
七弦琴悠扬
我共河伯醉一场
借问那玉佩是否还在洛阳

东海浩荡 七尺红绫击排空巨浪
踏金轮 我六瞳之中莲花开放
翅下风雷 芒角昭昭封我为大将
登云行 石烂松枯也不过片晌
三更点灯 照夜来白额猛虎入帐
出岐山 我抬头看见彩凤飞降
招妖幡动 众精怪俯首称我为王
列宿次第开该由我揭下封神第一榜

羲和的金车走了多长
望舒御月去了何方
我上游银河下走大荒
十二楼听谁将故事弹唱

神话世代 眨眼间曲折成了回廊
千载后 它是我掌心里的纹章
英雄过往 或斑驳在朱漆的画堂
但也在 这山高海阔天地苍茫
焉有火光 取星辰之辉来耀四方
中原上 谁扬鞭策得历纪开章
东海浩荡 七尺红绫击排空巨浪
列宿下 谁留名封神台前金榜
行过昆仑 壶中日月把浊酒温烫
借热意 我笔下漫书琅环典藏
披览篇章 遁入传奇作一番荒唐
溯回五千年任由我自诩万古第一狂

 

 

Wànshénjì

Composition by : Hǎixiān Miàn
Arrangement by : T-L-S
Lyrics by : Xiéjiào Jiàozhǔ
Adjustment by : Nàlán Xúnfēng
Mixing and mastering by : lrecorder ; Hú Duōduō
Music director : Sīgǔ Jūn
Vocals by : Féizào Jūn
Vocaloid version vocals : Xīngchén / Stardust

 

tūntǔ jiān shì yún shuǐ yāngyāng
zhǐjiān shàng shì chéntǔ mángmáng
wǒ jiǎndiǎn wǔqiān zhuàn fēi guāng
tàichū hùndùn yì shuāng míng mù qǐ zhāng

chí jù fǔ pīkāi zhè hónghuāng
kāi yǔ jiāng yǐ kòu wèn Sānhuáng
shéi jiāng wǒ zài Láng Huán gé cáng
èrshísì cháo néng nà duōshǎo piānzhāng

tiān dōng yǒu Ruòmù
Zhōngshān yǒu chì lóng xián zhú
shāo rè Huáxià zǐmín de wǔzàngliùfǔ
shè jīnwū de jiàn
àn zài wǒ de gōngxián shàng
wúyín xiāohàn búguò yīngxióng de liàowàng

yān yǒu huǒguāng  qǔ xīngchén zhī huī lái yào sìfāng
cháng bǎicǎo  yě háoyǐn dàzé hé Wèi shāngshāng
zhǎnduàn Áo zú  lì tiānzhù wànrèn yǐ zhèng xuánhuáng
rújīn tā  réngjiù shì wǒ tǐng zhí de jǐliang
yúlóng zhèn nèi  wǒ jīngē jì chū wúrénbú xiáng
yí zhàn sǐ  liú yīnghún cháng zhèn bāfāng wànbāng
fēi yuān wèi qí  qí yíng wǒ jià Běidǒuxīng dàochǎng
zhōng yuán jiǔwàn qǐng xū yóu wǒ xiěxià lì jì dìyī zhāng

fǎng Kūnlún yě shè Xīshān qí
céng lùguò cǎihuì de huà bì
huò xún zhì bēimíng de diǎnjí
yǐn bà qiánkūn hóutóu yóu yǒu rèqì

Chángyángshān shí yì bǎ Gànqī
jiǔtiān shàngchéng wù jiàn xuán nǚ
qí hóng lǐ zài Lóngmén yóuyì
zào sānqiān zì dàopò yìdiǎn tiānjī

dùruò hán qiū guāng
jiǔ gē yí mèng qǐ Xiāngjiāng
tā zài Huáxià zǐmín xuèmài zhōngliú cháng
qīxiánqín yōuyáng
wǒ gòng Hébó zuì yì cháng
jièwèn nà yùpèi shìfǒu hái zài Luòyáng

Dōnghǎi hàodàng  qīchě hóng líng jī páikōng jù làng
tà jīn lún  wǒ liù tóng zhīzhōng liánhuā kāifàng
chì xiàfēng léi  máng jiǎo zhāozhāo fēng wǒ wèi dàjiàng
dēng yún xíng  shí làn sōng kū yě búguò piàn shǎng
sāngèng diǎn dēng  zhào yèlái bái é měnghǔ rù zhàng
chū Qíshān  wǒ táitóu kànjiàn cǎi fèng fēi jiàng
zhāo yāo fān dòng  zhòng jīng’guài fǔshǒu chēng wǒ wèi wáng
liè xiù cìdì kāi gāi yóu wǒ jiē xià fēng shén dìyí bàng

Xīhé de jīn chē zǒu le duō cháng
Wàngshū yù yuè qù le héfāng
wǒ shàngyóu Yínhé xià zǒu dàhuāng
shí’èr lóu tīng shéi jiāng gùshì tánchàng

shénhuà shìdài  zhǎyǎn jiān qūzhé chéng le huíláng
qiān zài hòu  tā shì wǒ zhǎngxīn lǐ de wénzhāng
yīngxióng guòwǎng  huò bānbó zài zhūqī de huà táng
dàn yě zài  zhè shān gāo hǎi kuò tiāndì cāngmáng
yān yǒu huǒguāng  qǔ xīngchén zhī huī lái yào sìfāng
Zhōngyuán shàng  shéi yángbiān cè dé lì jì kāi zhāng
Dōnghǎi hàodàng  qīchě hóng líng jī páikōng jù làng
liè xiù xià  shéi liú míng fēng shén táiqián jīnbǎng
xíng guò Kūnlún  hú zhōng rìyuè bǎ zhuójiǔ wēn tàng
jiè rè yì  wǒ bǐxià màn shū láng huán diǎncáng
pīlǎn piānzhāng  dùn rù chuánqí zuò yì fān huāngtáng
sù huí wǔqiān nián rènyóu wǒ zìxǔ wàn’gǔ dìyī kuáng

Advertisements